1. Úvodné informácie:

 • Rešpektujeme a chránime osobné údaje[1] dotknutých osôb, s ktorými prídeme do kontaktu.
 • Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom sú upravené informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane základných zásad ochrany osobných údajov. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky informácie potrebné k tomu, aby ste boli oboznámení s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.
 • Odporúčame Vám aby ste si tento dokument prečítali, pričom veríme, že Vás ubezpečí že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.
 • Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať a to aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej webovej stránke. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením „Informácie o spracúvaní osobných údajov“.
 • Pri ochrane osobných údajov je pre nás východiskovým dokumentom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 • Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

[1] Pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2. Kto spracúva vaše osobné údaje:

obchodné meno: Amigal Group SK, s.r.o.
sídlo: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 168 599
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,                                        oddiel: Sro, vložka číslo: 26738/B
e-mailová adresa:
telefonne číslo: 0948 029 888

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 • K spracúvaniu osobných údajov nami ako prevádzkovateľom dochádza v súvislosti s poskytovaním našich služieb, t. j. poskytovanie poradenstva, sprostredkovanie a zastupovanie klientov v oblasti nákupov, predaja a prenájmu komerčných nehnuteľností a areálov (ďalej len „služby“). Špecializujeme sa na rozpredaj komerčných nehnuteľností po jednotkách pre menšie spoločnosti a investorov.

3. Zdroje osobných údajov:

 • Osobné údaje získavame od Vás nasledovnými spôsobmi:
  • priamo od Vás ako našich klientov pri uzatváraní zmlúv;
  • od osôb, ktoré nám dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje a udelil nám súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.)

4. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • Pri poskytovaní našich služieb môže dochádzať k spracúvaniu nasledovných kategórií osobných údajov:
  • identifikačné údaje akými sú napríklad Váš titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu;
  • kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne/mobilné číslo;
  • ak ste fyzická osoba – podnikateľ, môžeme spracúvať aj Vaše údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH, obchodné meno a miesto podnikania;
  • údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách;
  • údaje týkajúce sa Vášho zamestnania – napríklad pracovné zaradenie zamestnanca;
  • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok akými sú napríklad súbory cookies za predpokladu, že sa viažu na konkrétnu fyzickú osobu a na základe ktorých možno túto osobu identifikovať;
  • údaje o pridelení IP adresy;
  • informácie o Vás od iných používateľov – od iných používateľov môžeme o Vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli Vám, napr. keď nás upozorňujú na určité Vaše konanie alebo vás odporúčajú ako možných užívateľov našich služieb.

5. Účely spracúvania osobných údajov:

 • Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Nakoľko náš záber poskytovaných služieb je široký, osobné údaje získavame na rôzne účely. Týmito účelmi sú:
  • poskytovanie našich služieb – údaje, ktoré od Vás získame, aby sme Vám vedeli poskytnúť naše služby, t. j. uzatvárame s Vami rôzne druhy zmlúv napríklad zmluvy o predaji, prenájme nehnuteľnosti, zmluvy o výkone správy nehnuteľnosti, atď.;
  • fakturácia – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok;
  • komunikácia s Vami;
  • priamy marketing v prípade získania Vášho súhlasu;
  • promo aktivita / prezentácia – Vaše osobné údaje sú zhromažďované v prípade Vašej účasti na promo aktivite / prezentácii;
  • náborová kampaň – Vaše osobné údaje spracúvame v prípade Vášho záujmu o prácu a v súvislosti s oslovením Vás ako potenciálnych zamestnancov;
  • kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu trhu;
  • pomocou Vašich údajov sa tiež snažíme o inováciu našich služieb – napríklad keď na základe Vašich podnetov zistíme, potrebu skvalitnenia služby alebo zaznamenáme dopyt po novej službe alebo zhodnotíme potrebu vyššej ochrany používateľov a podobne. Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb;
  • na zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach.

6. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:
  • článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Súhlas – na splnenie niektorého účelu je potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.
  • článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR – Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Je možné, že Vaše údaje tiež spracúvame z dôvodu plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s naším zmluvným partnerom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje a ktorý je v zmysle GDPR prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
  • článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu vždy zvážime, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

7. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje ktoré ste nám poskytli postúpiť aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Uvedené subjekty sú zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení spolupráce s nimi a zabezpečujeme ich oboznámenie sa a rešpektovanie uvedenej Informácie o spracúvaní osobných údajov. Dovoľujeme si Vás informovať, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.
 • Kategórie príjemcov osobných údajov:
  • oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti, materských a dcérskych spoločnosti, ktoré majú prístup k osobným údajom a sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami;
  • naši zmluvní partneri – na základe nášho pokynu spracúvajú Vaše osobné údaje naši zmluvní partneri, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel. Ubezpečujeme Vás, že pri výbere našich zmluvných partnerov sme postupovali v zmysle GDPR a Zákona, a spracúvaním osobných údajov sme poverili zmluvného partnera ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby;
  • aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod.

8. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Vo všeobecnosti, osobné údaje budú našou spoločnosťou spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame.
 • Osobné údaje nám poskytnuté na účely plnenia zmluvy s Vami ako dotknutou osobou uchovávame počas celej doby trvania zmluvy a po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich so zmluvou, inak vždy po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak dotknutá osoba uplatní voči nám akýkoľvek nárok, resp. v prípadne zahájenia súdneho, správneho či iného konania, ktoré by sa týkali danej zmluvy či služby poskytovanej na jej základe, budeme za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spracúvať potrebné osobné údaje dotknutej osoby do úplného a konečného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia príslušné konania a uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia dosiahnutého v danom konaní.
 • Ak ide o spracúvanie osobných údajov založené na udelení Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame do Vášho odvolania tohto súhlasu, napr. osobné údaje získané na marketingové účely alebo prostredníctvom cookies spracúvame po celú dobu trvania tohto súhlasu na marketingové účely/ súhlasu s používaním cookies.

9. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN:

 • Vaše údaje neprenášame do tretích krajín. Naši zmluvní partneri s ktorými spolupracujeme a ktorým poskytujeme osobné údaje (tak ako je uvedené vyššie), taktiež neprenášajú osobné údaje do tretích krajín.

10. BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Staráme sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a nakladáme s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.
 • Osobné údaje v elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch, ktoré chránime pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov.
 • Vyžadujeme dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využívame, a to na základe uzatvorených zmlúv o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 28 GDPR.
 • Prijaté bezpečnostné opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

11. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo odvolať súhlas: ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Bude Vám poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

Právo na opravu: máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 • ak ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov;
 • ak spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
 • ak ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ Vás informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenos: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b)GDPR a automatizovanými prostriedkami, máte možnosť získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň máte právo požiadať nás, aby sme Vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte.

V tejto súvislosti Vás informujeme, že v danom prípade nie sme zodpovedný za to ako budete osobné údaje spracúvať, alebo ako bude tieto spracúvať spoločnosť, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov z našich systémov, a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať: v prípade, že sa ako dotknutá osoba domnievate, že je spracúvanie osobných údajov vykonávané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/.

 • Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť tak, že nám napíšete e-mailovú správu na e-mailovú adresu info@amigalgroup.sk a v riadku predmetu uvediete „Ochrana osobných údajov“.

12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ:

 • V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, zašlite nám e-mailovú správu na e-mailovú adresu: info@amigalgroup.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 029 888.